De verzameling van persoonsgegevens op Internet

Minimaal na te leven voorwaarden door de verantwoordelijken voor Internetsites.

Vele verantwoordelijken voor websites verzamelen gegevens over personen die hun site bezoeken om on line te kopen, het abonnement van een newsletter aan te vragen, zich in te schrijven voor een discussieforum …

België beschikt, net als de andere EU-landen, over een wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer waarin de verzameling van dergelijke informatiegegevens aan voorwaarden wordt onderworpen. Ieder land heeft een dergelijke wet goedgekeurd teneinde de Europese richtlijn van 1995 tot bescherming van persoonsgegevens om te zetten.

Teneinde de verantwoordelijken voor websites te helpen bij het naleven van de wet, hebben de Commissies voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uit alle EU-landen gemeenschappelijke richtlijnen opgesteld (zie hieronder).

U kunt de volledige tekst van de aanbeveling hier raadplegen

U kunt eveneens het advies nr. 34/2000 van 22 november 2000 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer betreffende de electronische handel raadplegen
op deze site.

De Commissie werkt momenteel concrete voorbeelden en tegenvoorbeelden uit ten behoeve van internetgebruikers.
Zij zullen weldra on line te raadplegen zijn.

Welke informatie moet aan de betrokkene worden verstrekt en op welk moment moet dat gebeuren?

Wanneer via een website persoonsgegevens worden verzameld van een individuele gebruiker, moet vooraf altijd bepaalde informatie worden verstrekt aan de betrokkene.

Om aan deze verplichting te voldoen, moet deze informatie inhoudelijk omvatten:

Als de gegevens bijvoorbeeld zowel dienen voor de uitvoering van een contract (zoals een internetabonnement of een bestelling) als voor direct marketing, moet de voor de verwerking verantwoordelijke duidelijk beide doeleinden aangeven;

Of het om verplichte dan wel facultatieve gegevens gaat, kan bijvoorbeeld worden aangegeven door een sterretje bij alle verplichte vakjes of door bij alle niet-verplichte vakjes "facultatief" te vermelden.

Indien dat het geval is, moet de internetgebruiker reëel de mogelijkheid worden geboden om zich er on line tegen te verzetten door het aanklikken van een vakje dat aanduidt dat de gebruiker instemt met beschikbaarstelling van gegevens voor andere doeleinden dan de verlangde dienst.

Hoe moet de informatie worden aangeboden?

Bij gebruik van automatische methoden voor het verzamelen van gegevens (cookies, …) zou ze zonodig aangeboden kunnen worden door middel van een zogenoemd "pop-upvenster".

Het beveiligingsniveau bij de overdracht van de gegevens van de apparatuur van de gebruiker naar de website zou bijvoorbeeld kunnen worden aangeduid met een tekst als "U begint nu een beveiligde sessie" of door middel van de automatische informatietechnieken van browsers, met een pictogram van een sleutel of een hangslot.

De tekst ervan kan bijvoorbeeld luiden "Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u. Klik hier voor nadere informatie" of "Bescherming van persoonsgegevens en privacy".